Raad van Toezicht

Wat doet de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt – hoe kan het anders – toezicht. En wel op het beleid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht beziet of ons management zich houdt aan de eigen afspraken en doelstellingen zoals vastgelegd in ons beleid. Ook bewaakt de RvT of onze directie de maatschappelijke functie van U-Clinic wel in het oog houdt. En ten slotte controleert de Raad of het bestuur de belangen van iedereen die bij U-Clinic betrokken is – van patiënt en medewerker tot leverancier – zorgvuldig afweegt.

De RvT vergadert in principe halfjaarlijks, maar kan vaker bijeen komen als de leden dat nodig vinden.

Samenstelling Raad van Toezicht:

P. Geeraert – Voorzitter
J. Bovenkerk – Secretaris
R. Haeseldonckx – lid
M. Van Berge Henegouwen – lid